|

ม.ทักษิณส่งมอบข้าวพื้นถิ่นพัทลุงปลอดสารพิษ ผลผลิตจากโครงการ “แปลงนารวมเพื่อน้องโรงเรียน ตชด. ในจังหวัดพัทลุงและสงขลา” ให้กับโรงเรียน ตชด.

  E47CAF1E-B02D-4D3A-B463-B53D267C7B0E            มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการการสร้างสุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace : Happy Work-Life) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำไปสู่การขับเคลื่อนเรื่องข้าวในงานบริการวิชาการพัฒนาศักยภาพคนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบกับมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้สนองงานพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดและดําเนินโครงการให้กับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 43

           โดยที่ผ่านมาได้จัดทําโครงการแปลงนารวมเพื่อน้องโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาเพื่อนําไปประกอบเลี้ยงเป็นอาหารกลางวัน ในการดําเนินกิจกรรมเป็นการสอดแทรก กิจกรรมเกี่ยวกับความบันเทิง ความรู้ทางวิชาการ และความรู้ภูมิปัญญาชุมชนในการทํานา และทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนําความรู้ไปต่อยอดในการ ประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี และสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ทุรกันดาร มีความจำกัดในทรัพยากรและคุณภาพชีวิตของนักเรียน            C610C4BC-5CAC-4AC8-A2B7-93046847C52F             อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ มหาวิทยาลัยแห่งความสุข กล่าวว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ซึ่งใช้แนวคิดการจัดสมดุลชีวิตตามมิติการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรของ สสส. ด้วย happy 8 หรือความสุขแปดประการ คือสุขภาพดี น้ำใจงาม ผ่อนคลาย ใฝ่รู้ ทางสงบ/มีคุณธรรม ปลอดหนี้/ใช้เงินเป็นครอบครัวดี และสังคมดี นอกเหนือจากการสร้างสุขภาวะในมหาวิทยาลัยแล้ว การสร้างความตระหนักแก่บุคลากรและนิสิตให้เห็นความสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็ง โดยขยายพื้นที่ไปยังชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามปณิธานมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

           โดยเฉพาะการสนับสนุนโครงการตามพระราชดาริให้โรงเรียน ตชด.ในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้โครงการ มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ได้จัด 2 โครงการ คือโครงการกิจกรรมแปลงผักเพื่อน้อง และโครงการกิจกรรมปลูกข้าวเพื่อน้อง สําหรับโครงการกิจกรรมปลูกข้าวเพื่อน้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมพันธุ์ อนุรักษ์และขยายพันธุ์ข้าวพื้นบ้านภาคใต้ที่ปลอดภัย  เพื่อให้นิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ พัฒนาชุมชน และเพื่อสร้างเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับภาคีเครือข่าย        B209699A-9CA9-416E-BE1C-8BFA6FB175E3              อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมส่งมอบข้าวพื้นถิ่นพัทลุงปลอดสารพิษ จำนวน 550 กิโลกรัมให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่เข้าร่วมโครงการแปลงนารวมเพื่อน้องโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาโดยได้รับเกียรติจากพันตำรวจเอกเสกสรร อินทรสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 และพันตำรวจเอก สถาพร แก้วสนิท ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 เป็นตัวแทนรับมอบข้าวโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ห้องประชุมพนมไพร กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อนำแจกจ่ายให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพิศลยบุตร เพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันนักเรียนต่อไป

E494F0CC-6CD9-417D-8D4E-A847E15D376A

1CAF8323-1D84-4AFE-B3E6-1BCD6AB64511

F467C00F-1CD5-4AAF-88E2-5979C8F1CE98

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=68416

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us