|

ครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ให้กับชุมชน

           364BB396-C041-443F-A947-6E564205B99E             ในสถานการยุคปัจจุบัน กับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด (Covid – 19 ) ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจในพื้นของชุมชนขาดรายได้ หลาย อาชีพในชุมชนต่างได้รับผลกระเป็นอย่างมาก เนื่องจากอยู่ในสภาวะการป้องกันการติดเชื้อ  ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการหลาย กลุ่มของชุมชนต้องปิดตัวลงและขาดรายได้ภายในครอบครัว และส่งผลกระทบให้วิถีการดำรงชีวิตเป็นไปด้วยความอยากลำบากมากขึ้น  

            คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการการพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ให้กับชุมชน .วัดจันทร์ .สทิงพระ .สงขลา เพื่อเป็นการให้ความรู้ การเสริมสร้างทักษะด้านการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการะกระตุ้นระบบเศรษฐกิจภายในชุมชน การสร้างอาชีพใหม่ และเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

           คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาและนักเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ ดังนั้นการให้บริการชุมชนโดยการนำเทคนิคที่ใช้ในการเรียนการสอนไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เติบโตต่อไป

AE48CF1E-4B91-457E-9954-6DEA885FDB0D

69115B95-698B-4C51-8F3E-ABEED29DAC21

9576F426-70C7-4859-802C-9943AB642872

86218917-1719-4850-AAA3-55567319CBB8

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=68423

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us