|

หาดทิพย์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “UN Women 2021 Thailand WEPs Awards”

18687D11-E779-405F-9F77-9D626CE6954Dหาดทิพย์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “UN Women 2021 Thailand WEPs Awards”

             พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “UN Women 2021 Thailand WEPs Awards” สาขา“LEADERSHIP COMMITMENT ผู้นำองค์กรที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศงานประกาศรางวัล UN Women 2021 Thailand WEPs Awards จัดโดย องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ร่วมกับสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ

             พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ประกาศเจตนารมณ์และแสดงความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความหลากหลาย(เพศ ศาสนา วัฒนธรรม สัญชาติ การศึกษา ฯลฯ) ให้มีโอกาสที่เท่าเทียมกัน  โดย หาดทิพย์ ตระหนักและให้คุณค่ากับความเสมอภาคของคนทุกระดับในการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสต่าง อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความแตกต่างบนพื้นฐานของการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

            สำหรับการพิจารณาการรับรางวัลในครั้งนี้ มาจากการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของผู้นำองค์กรสูงสุดที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและศักยภาพสตรีในภาคธุรกิจ และดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน ของ บริษัท หาดทิพย์จำกัด (มหาชน)

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=69464

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us