|

พยาบาล ม.อ. จับมือ ทม.คอหงส์ ลงนามความร่วมมือ พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย

0386CFDE-8906-411C-9784-DA3B6EB5FD43พยาบาล .. จับมือ ทม.คอหงส์ ลงนามความร่วมมือ พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย

           เมื่อวันที่ 28 .. 64  ที่ห้อง 2228 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองคอหงส์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยแบบองค์รวมและต่อเนื่อง โดยมี รศ. ดร.นงนุชบุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ร่วมลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน

          สำหรับการลงนามในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และนำนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่องและดีขึ้น และร่วมกันพัฒนาสมรรถนะบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลที่มีภาระปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพประชาชน ของเทศบาลเมืองคอหงส์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยแบบองค์รวมและต่อเนื่อง        B7730ABC-D2CF-4357-BEC5-A952C6B27F7A             โดยเทศบาลเมืองคอหงส์จะมีบทบาทในการส่งเสริมและผลักดันให้ประชาชนได้เข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะการให้บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงติดเตียง โดยจัดให้มีโครงการโรงพยาบาล 1,000 เตียง ตามแนวคิดที่จะเปลี่ยนบ้านให้เป็นสถานพยาบาล เพื่อเป็นการสนับสนุนให้การบริการทางการแพทย์ถึงที่พักอาศัย ลดภาระในการเดินทางของประชาชนที่มารับบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยระบบการบริการทางการแพทย์ และระบบบริการสาธารณสุขที่มีความพร้อม มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง และมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพมาใช้สนับสนุนเพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น      7C5D5945-B10B-4555-B830-9D209BBF7686              รวมถึงจัดสรรอัตรากำลัง สถานที่ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนนวัตกรรม และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลที่มีภาระปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพประชาชนของเทศบาลเมืองคอหงส์ ตลอดจนสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการจัดโครงการกิจกรรม ในการนำนวัตกรรม หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลที่มีภาระปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพประชาชนของเทศบาลเมืองคอหงส์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยแบบองค์รวมและต่อเนื่อง

          1528829C-62D4-49AD-8B2E-886E15E27939             ขณะที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะสนับสนุนอาจารย์บุคลากร และนักศึกษาเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน นำนวัตกรรม และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลที่มีภาระปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพประชาชนของเทศบาลเมืองคอหงส์ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยแบบองค์รวมและต่อเนื่อง จัดอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการให้กับบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลที่มีภาระปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพประชาชน ร่วมกับเทศบาลเมืองคอหงส์ ในการจัดโครงการ กิจกรรม โดยการนำนวัตกรรม หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลที่มีภาระปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพประชาชนของเทศบาลเมืองคอหงส์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยแบบองค์รวมและต่อเนื่อง ตลอดจนให้การสนับสนุนวิทยากรเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเพิ่มทักษะทั้งด้านวิชาการและปฏิบัติการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานอีกด้วย

CE637804-4F64-4336-A3E0-940BB5445AFC

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=69520

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us