|

มรภ.สงขลา ผนึกองค์กรท้องถิ่น-3 สถาบันการศึกษาสตูล 
ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ สร้างนวัตกรรมจัดการขยะ

27DD920A-A2DF-40F7-BF18-F67AA93DAB68มรภ.สงขลา เดินหน้าพัฒนาการศึกษารับศักราชใหม่ นำทีมบริหารสัญจรทุ่งใหญ่สารภีโมเดลพร้อมลงนามความร่วมมือ ทต.กำแพง วก.ละงู วท.สตูล วชช.สตูล ยกระดับการศึกษา กำหนดทิศทางพัฒนาหลักสูตรด้านท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ควบคู่สร้างวัตกรรมจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร

           รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว นี้มรภ.สงขลา นำคณะกรรมการบริหารและบุคลากรร่วมศึกษาฐานการเรียนรู้ทุ่งใหญ่สารภีโมเดลพร้อมรับฟังการบรรยายเรื่องโคก หนอง นา ทุ่งใหญ่สารภีโมเดลโดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ภูเก็ต ผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการประจำสำนักงานวิทยาเขตสตูล ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและด้านนวัตกรรมการจัดการขยะ ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดสตูล รวม 4 องค์กร ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพละงู(วก.ละงู) วิทยาลัยเทคนิคสตูล (วท.สตูล) วิทยาลัยชุมชนสตูล (วชช.สตูล) และ เทศบาลตำบลกำแพง (ทต.กำแพง) จังหวัดสตูล เพื่อร่วมกันยกระดับการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ รวมถึงด้านการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนและศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร พร้อมเปิดระดมความคิดเห็นจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตร และสร้างแนวทางความร่วมมือกับองค์กรต่าง ในจังหวัดสตูล           E0B725F6-9857-40E2-AA4A-4A235C3A89AF               รศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับ 3 สถาบันการศึกษาในพื้นที่ .สตูล ได้กำหนดเป้าหมายร่วมกันดังนี้

1. ให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวด้านบริหารธุรกิจ/การจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัลและอื่น ผ่านการเรียนการสอนทั้งในระดับรายวิชาและสาขาวิชา

2. มรภ.สงขลา จะจัดส่งอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวนวัตกรรมการจัดการและอื่น เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวและหลักสูตรบริหารธุรกิจ/การจัดการ/ธุรกิจดิจิทัลหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และสามารถเทียบโอนรายวิชาได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) เข้ารับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย

4. สร้างกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาชีพให้แก่กันทั้งกับนักศึกษาและอาจารย์

5. ให้มีผู้แทนเป็นผู้ดำเนินงาน ประสานงาน และตกลงรายละเอียดในการปฏิบัติงานตามข้อตกลงความร่วมมือนี้ โดยจะได้มีการจัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไขในการนำเนื้อหาของวิชาต่าง ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว และหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

6. มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาหลักสูตรความร่วมมืออื่น ตามความต้องการของท้องถิ่นรวมถึงร่วมจัดทำโครงการ/กิจกรรม และร่วมมือด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน

7. บันทึกข้อตกลงนี้ให้มีผลใช้บังคับระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันทำบันทึกข้อตกลง              652A7EED-6996-47EB-B5A7-2A614259CBF2              อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า สำหรับการลงนามความร่วมมือกับทต.กำแพง ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านทรัพยากรบุคคล ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิของตนตามความเหมาะสม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การวิจัย การบริหารจัดการ และการพัฒนาระหว่างกัน ทั้งในและนอกราชการตามที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ดำเนินการ รวมถึงร่วมกันสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา และการบริหารจัดการด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เช่น การพัฒนางานวิจัยด้านการบริหารจัดการขยะ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ตลอดจนการพัฒนาอื่น ที่สามารถสนับสนุนภารกิจการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ให้กันและกัน ซึ่ง ทต.กำแพง จะให้การสนับสนุนแก่ มรภ.สงขลา ในการลงพื้นที่เพื่อการศึกษาและวิจัย ตลอดจนรับนักศึกษามาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง และรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการในภาคสนาม โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี

AE396801-A813-43B8-9873-093DF157BCB4

F5BC1FA9-6741-425E-8972-7273A969D486

93D06D0D-D64A-4E83-BCDF-A7FC81E5B02D

D20EA3F6-9705-45E9-87D7-944C185D9B37

7039C59B-3C5A-41FC-89C0-5DDB4A33AD9B

DD99EFD1-C26B-4C8D-9020-7895CA57F976

3081BDA1-DA9D-4742-9F02-1736F1F9D8ED

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=69552

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us