|

“ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ฯ” จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการกำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ.สงขลา


D8A6E4AD-F21C-4647-B65B-15FDFEA07CE1ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ มั่นใจ โครงการกำจัดขยะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ที่ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา ช่วยแก้ปัญหาการจัดการขยะอย่างครบวงจรโดย จัดเวทีประชุมรับฟังความเห็นประขาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รับนำข้อห่วงกังวลทั้งหมดไปพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเข้มงวด

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 นายวรณัฏฐ์  หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงชลา  เป็นประธานในเวทีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียโครงการกำจัดขยะมูลฝอย โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ของบริษัท ทีพีไอ โพลีนเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ชนะการประมูลในการดำเนินงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยได้รับฟังการกล่าวรายงานจากนาย    รอเช็ง ไหรเจริญ  นายกเทศมนตรีตำบลเกาะแต้ว ประธานคณะกรรมการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นฯ ว่าที่ผ่านมาสถานที่กำจัดชยะของเทศบาลนครสงขลา ซึ่งอยู่ที่ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา ใกล้เต็มความสามารถในการรองรับขยะแล้ว ทาง อบจ.สงขลา จึงได้ดำเนินการศึกษาหาแนวทางการจัดการขยะในจังหวัดสงขลาอย่างครบวงจร เพื่อให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน และได้เปิดประมูลคัดเลือกบริษัทที่มาเป็นผู้ดำเนินการจัดการดังกล่าว โดยในวันนี้ บริษัท ทีพีไอ โพลีนฯ ได้จัดเวทีประชุมรับฟังความเห็นจากประซาชนและผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ(COP) สำหรับนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาในขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน         060667D7-72D6-40B9-ACD6-2B5EF70E9057              นายวรณัฏฐ์   ได้กล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งแสดงความเห็นว่า การแก้ไขปัญหาและการจัดการขยะโดยการนำมาเผาและนำความร้อนไปผลิตไฟฟ้าเป็นแนวทางการจัดการขยะที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีการดำเนินแล้วทั้งต่างประเทศและในประเทศแต่เพื่อให้เกิดผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นควรเน้นในส่วนของการกำกับดูแลการประกอบกิจการด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การรับฟังความเห็นดังกล่าวเริ่มจากบริษัทที่ปรึกษา บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมันท์ จำกัด ได้นำเสนอ รายละเอียดความเป็นมา ข้อมูลของโครงการ และมาตรการลดผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้น จากโครงการดังกล่าว                            0A2D0DFB-448C-48F6-BBA1-4EB831B83A77              จากนั้นก็เป็นการตอบข้อชักถามและรับฟังข้อเสนอแนะ โดยมีผู้บริหารจากบริษัท ทีพืไอโพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเวทีด้วย นำโดย นายอนุสรณ์ สมัยมาก ผู้จัดการโครงการ พร้อมด้วยนายชนะภัย พุ่มกุมาร วิศวกรสิ่งแวดล้อม โดยในวันนี้จะเป็น กลุ่มเป้าหมายของประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะแตัวทั้งหมด เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่โครงการตั้งอยู่ และหมู่ 10 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะที่อยู่ติดกันด้วย และจะมีการจัดอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 สำหรับประซาชนที่อยู่รอบนอกโครงการแต่ยังอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร ได้แก่ บางส่วนของตำบลเขารูปช้าง ตำบลทุ่งหวัง และตำบลพะวง  ที่ประชุมได้มีการสอบถามถึงผลกระทบของโครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวทั้งด้านน้ำเสีย ด้านการขนส่งขยะ ด้านการระบายน้ำ ตลอดจนความเหมาะสมของพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งทางบริษัท ทีพีไอ โพลีนเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ก็ได้ให้ความั่นใจถึงมาตรการลดผลกระทบดังกล่าว ซึ่งจะมีหลายส่วนที่จะร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่ชุมชนเป็นห่วงกังวลด้วย         
97BA71E5-2788-453F-9AE7-D17425F37659              นายอนุสรณ์ฯ ผู้จัดการโครงการฯ บริษัท ทีพีไอ โพลีนฯ กล่าวว่า นอกจากการนำข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลทั้งหมดของประชาชนที่ได้รับในวันนี้ไปพิจารณาประกอบการกำหนดมาตรการอย่างเข้มงวดแล้ว กระบวนการติดตามตรวจสอบก็จะต้องเป็นไปอย่างเปิดเผยโปร่งใสด้วย ทั้งนี้บริษัท ทีพีไอโพลีนฯ เป็นหนึ่งในผู้นำในการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ทั้งในเรื่องจำนวนโรงงานกำจัดขยะและปริมาณขยะที่นำมาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่า โครงการนี้จะช่วยลดปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดสงขลา และเป็นการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยการเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า (Waste to Energy) ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ อย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่โดยรอบด้วย อันเป็นนโยบายการประกอบกิจการอย่างยั่งยืน ของบริษัทฯ ตลอดมาอยู่แล้ว

E5E9A824-CC37-4F9F-A544-A823897093F3

F4A860D1-F30E-439E-AAFF-2D6445A98861

52765F1C-6DA5-4290-B702-2E5E1F702202

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=69594

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us