|

อธิการฯ มรภ.สงขลา ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของ “อว.” หลักสูตร WiNS รุ่นที่ 2

F4B46911-380B-4138-99C6-8ABF73AED887อธิการบดี มรภ.สงขลา เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของอว.” หลักสูตร WiNS รุ่นที่ 2 ผนึกพลังประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ควบคู่พัฒนากลยุทธ์การทำงานบนฐานเครือข่ายระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน 

              รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(มรภ.สงขลา) เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หลักสูตร WiNS รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม-8 กรกฎาคม 2565 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรี อว. ได้มอบนโยบายและมอบหมายให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ Triple Helix Cooperation Network (THCONET) ผนึกพลังประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. และหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาแนวคิดและกลยุทธ์การทำงานบนฐานเครือข่ายระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน โดยได้รับการสนับสนุนการจัดโครงการจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

57151F9D-2634-4655-9CA5-688AF2CD2270

52BB38C6-CCBA-47D9-BBF6-90932B249315

008CB5F5-7017-4E31-A70C-011F91B1611F

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=69600

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us