|

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 
สร้างนวัตกรรมระบบติดตามสถานะนักท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่า

7814E279-9AC5-40BC-A337-15BA064773F6นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สร้างนวัตกรรมระบบติดตามสถานะนักท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่า

           ปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีบทบาทและการพัฒนาอย่างรวดเร็วซึ่งมีการนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง อีกทั้งในปัจจุบันโลกได้ประสบปัญหากับโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 และส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก รวมถึงการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาด้วย  เนื่องจากเป็นถนนทางเดียวและทางแคบ โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะใช้การเดินเท้าเข้ามาเที่ยวชมสถานที่ต่าง ในย่านเมืองเก่า ทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง           28399C89-1FAA-4428-BAD1-F7F81DD6B3E1             คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงคิดนวัตกรรมระบบติดตามสถานะของนักท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่า เพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีความทันสมัยโดยสมารถติดตาม และตรวจสอบจำนวนนักท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าได้ ซึ่งผลงานของนวัตกรรมดังกล่าวได้รับหนังสือรับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยมีกลุ่มนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ที่คิดค้นประดิษฐ์ในวัตกรรมดังนี้นำโดยนางสาวนุชสรา ขุนทอง  นายศรายุธ ประดับจันทร์  นางสาวสาธินี งามไตรไร นางสาวจันทนิภา จันทร์ฉาย  นายธนชัย แก้วสองเมือง ซึ่งในการประดิษฐ์นวัตกรรมดังกล่าวมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา           5108ED61-C666-4837-9F58-D4C5B375C8D6

             คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และรวมถึงการให้บริการในด้านต่าง แก่ชุมชน โดยการนำเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนในด้านต่าง มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนให้เติบโตต่อไป สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 074-317112

70AEA671-6ADA-4802-81DD-6CEC49EAC952

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=69670

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us