|

ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จัดเวทีประชุมรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการกำจัดขยะมูลฝอย โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ของอบจ. สงขลา ที่ตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองสงขลา รอบที่ 2

6533DB8C-A5B4-42CD-8B27-D120130CCD73ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จัดเวทีประชุมรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียโครงการกำจัดขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าของ อบจ.สงขลา ที่ตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองสงขลา รอบที่ 2 สำหรับพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง ทุ่งหวัง และพะวง พร้อมนำข้อห่วงกังวลไปพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด

        เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เป็นประธานในเวทีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการกำจัดขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์จำกัด (มหาชน) ผู้ชนะการประมูลในการดำเนินงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รอบที่ 2 สำหรับพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง ตำบลทุ่งหวัง และตำบลพะวง  ซึ่งอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรโดยรอบโครงการ          0C33F6D7-45B6-4604-92AE-955DA3B922CB             ทั้งนี้การจัดเวทีรอบที่ 1 ได้ผ่านไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 สำหรับพื้นที่ตำบลเกาะแต้ว และบางส่วนของตำบลนาทับ อำเภอจะนะ โดยได้รับฟังการกล่าวรายงานความเป็นมาจากนายรอเซ็ง ไหรเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะแต้ว และประธานคณะกรรมการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นฯ

          จากนั้น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ได้กล่าวเปิดเวทีประชุมพร้อมทั้งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการฯ ในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาและบริหารจัดการ ก็คือ การดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดยนายนราดล ตันจารุพันธ์ ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ สมัยมาก ผู้จัดการโครงการ ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา บริษัทขีเอ็มเอสเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกันตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อห่วงกังวลจากที่ประชุม     B2B62253-EED8-421C-AA14-D50A743F1FED              โดยที่ประชุมได้มีการสอบถามถึงผลกระทบของโครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าดังกล่าว ทั้งด้านกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเส้นทางและปริมาณการขนส่งขยะ ด้านการระบายน้ำ เป็นต้น ซึ่งทางโพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความมั่นใจถึงมาตรการป้องกัน แก้ไข  และลดผลกระทบดังกล่าวรวมทั้งมาตรการในการติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีหลายส่วนที่จะร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่ชุมชนเป็นห่วงกังวลด้วย

            นายนราดลฯ ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีนฯ กล่าวว่า นอกจากการนำข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลทั้งหมดของประชาชนทีได้รับในวันนี้ ไปพิจารณาประกอบการกำหนดมาตรการอย่างเข้มงวดแล้วกระบวนการติดตามตรวจสอบก็จะต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล อันเป็นนโยบายการประกอบกิจการอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดมาอยู่แล้ว

73227D5A-A1E2-405F-AE84-4788AF8106A4

27A45C9F-1581-4ABE-8E5E-DB4B4DF3B842

F136DF49-E1A3-41AA-9616-7E0FBEA7974E

D0549573-44F3-4124-A4E7-5371874AB1C6

7F9F015B-4CA3-4561-9A82-8B02B1222608

FF94BFFB-7746-46C0-9690-3F8FE71A4F46

66CFA9F2-5437-4DF9-B387-F7A914F133BF

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=69707

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us