|

มรภ.สงขลา เดินหน้าอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง สร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน พร้อมจัดทำบัญชีชนิดพันธุ์พืช

4F92019E-35E4-42F3-820E-3F544796E2B8  อพ.สธ.” มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ .ทุ่งหวัง จับมือองค์กรพันธมิตรเดินหน้าอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง หวังสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน พร้อมจัดทำบัญชีชนิดพันธุ์พืชหายาก พืชคุกคาม พืชเฉพาะถิ่น พืชสมุนไพร เปิดให้เยาวชนและผู้สนใจเรียนรู้ความหลากหลายทางพันธุกรรม

             เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 คณะอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการถ่ายทอดความรู้พันธุ์ข้าวพื้นเมืองสู่ชุมชน กลุ่มนาข้าวบ้านสวนใต้ ตำบลทุ่งหวังอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการ การรวบรวม ขยายพันธุ์ และจัดทำบัญชีชนิดพันธุ์พืชหายากใกล้สูญพันธุ์ พืชคุกคาม พืชเฉพาะถิ่น พืชสมุนไพร และพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในภาคใต้ตอนล่าง      วัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ผศ.ดร.สายฝน ไชยศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามรภ.สงขลา กล่าวเปิดงาน และได้ร่วมกันลงพื้นที่กลุ่มนาข้าวบ้านสวนใต้ เพื่อสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจากรวง         8A1C24A8-A285-4E3C-9E25-20C48C61300A            สำหรับวิทยากรให้ความรู้นำทีมโดย ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งได้เชิญวิทยากร นายบุญนะ หนูคง นางสาวกัลยา ราชบุตร นักวิชาการเกษตรจากศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี และ นายนิคม อุไรรัตน์ นายก อบต.ทุ่งหวังร่วมเสวนาและให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ข้าวพื้นเมืองแก่กลุ่มเกษตรกร ซึ่งกิจกรรมนี้ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี กลุ่มเกษตรกรนาข้าวบ้านสวนใต้ กลุ่มจะนะแบ่งสุข คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และหน่วยเครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา              FF251B81-4C70-4387-9662-CCF00EA3E9C9              ทั้งนี้ ที่ผ่านมา อพ.สธ. มรภ.สงขลา ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในชุมชน การคัดเลือกพันธุ์โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ต่อด้วยการปลูกขยายพันธุ์ในแปลงนาอนุรักษ์ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองให้แก่เยาวชนและผู้สนใจ

47326272-8E5E-4BEA-88AF-F3636542BA6D

9167A250-E2E7-423F-9760-DACD631D1413

0C58C371-2E9E-4F91-873C-5E9DFD9B74BD

1E136A55-68B8-42A9-BC19-B988F058C4CB

14D912EA-021D-4802-8281-81132150289D

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=69810

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us