|

มรภ.สงขลา จัดอบรม “ITA” ปีงบประมาณ 2565 เทียบเชิญวิทยากร ป.ป.ช.ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ

B3A7BF05-1526-44BA-8C8F-C55C0A30DE2Fมรภ.สงขลา จัดอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เทียบเชิญวิทยากรนายปุริมปรัชญ์ จันทร์หอมจากสำนักงาน ... ให้ความรู้แนวทางการประเมิน การรวบรวมข้อมูล และการเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

            เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ .. 2565 ห้องปฏิบัติการโสต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ .. 2565 จาก นายปุริมปรัชญ์ จันทร์หอม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ... ประจำจังหวัดสงขลา โดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมประมาณ 200 คน          AFFF720E-09AF-4A78-8E5D-6C768BBAA3E9               ทั้งนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ .. 2558 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐยังถูกกำหนดเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาการบริหารราชการที่ดี (Good Governance) ของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด และให้หน่วยงานกำกับดูแลส่วนราชการพิจารณานำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปประกอบผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบ           7A44A6DB-4B40-4032-87EB-6DAC4527E1A0              จากความสำคัญดังกล่าว มรภ.สงขลา จึงได้จัดอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะทำงาน มีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนได้รับทราบแนวทางการประเมิน การรวบรวมข้อมูล และเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ .. 2565 ได้อย่างถูกต้อง

A2170456-4AA3-4150-8323-180B55BDFF96

A46E3582-31AE-4B45-850B-3F181D5D1D14

E6400973-8C75-410A-968D-43D302113D1B

F36435DA-D667-4639-BFD2-9AC5BC5623F6

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=69854

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us