|

มรภ.สงขลา ติวเข้ม “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” หนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ปูทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

A80BBD0B-C5C9-464F-A3B7-3927DB8E00CBมรภ.สงขลา จัดอบรม “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ในรูปแบบออนไลน์ เทียบเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรภายใน ตั้งเป้านำไปปรับใช้กับการทำงานให้เข้มข้นมากขึ้น พร้อมสนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการดำเนินงาน ปูทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น             

              ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ผ่านระบบโปรแกรมซูม (Zoom Video Communications) ว่า การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย จากศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : Centre for SDG Research and Support (SDG Move) บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวแก่คณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารจากคณะ สำนัก สถาบัน อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงาน จำนวน 233 คน สามารถนำ SDGs ไปพัฒนาเชื่อมโยงกับการทำงานให้เข้มข้นมากขึ้น ตลอดจนเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้รับทราบนโยบายการดำเนินงาน และเพื่อประโยชน์กับบุคลากรของหน่วยงานภายในที่มีภารกิจรับผิดชอบในการขับเคลื่อน SDGs          729EE1F3-3135-4C82-9192-079D32F93A36              ผศ.ดร.วีระชัย กล่าวว่า การดำเนินการตาม SDGs ถือเป็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ดีในการวางแผนและเตรียมตัวเข้าร่วมการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลก เพื่อตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาของประเทศและมีผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมซึ่งในระยะเวลาอันใกล้นี้ มรภ.สงขลา กำลังจะดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (.. 2566-2570) ซึ่งเป็นแผนระยะที่ 2 จากกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มรภ.สงขลา ระยะ 20 ปี (.. 2561-2580) โดยแผนดังกล่าวจะดำเนินการภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs เพื่อสนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการดำเนินงานต่าง เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ดังนั้น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณต่อไป จะต้องสามารถเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เป้าหมายได้

BF54A910-D0A6-4400-9815-8D06A8EF2EFB

60273912-3735-407C-B3C2-980ADF04EAC6

CE991545-5BD8-46B1-9382-2A6F79D04F7D

E8EED70F-3EDF-4881-AEAF-EA195558266B

FC346E41-0190-4D99-9E9A-1B2A863CD328

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=69883

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us