|

มรภ.สงขลา ประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ “HR Coaching” ผนึก 7 สถาบันเครือข่าย  พัฒนาสมรรถนะด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์

7CCAAE41-DDE9-45DD-9342-3FE7485DB200มรภ.สงขลา จัดประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ “HR Coaching” ตั้งเป้าพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักศึกษาสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมผสานความร่วมมือ7 สถาบันการศึกษาเครือข่าย ร่วมปั้นบัณฑิตคุณภาพ

           ผศ.ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ (HR Coaching by Pro. Coach) ห้องเรียนรวม66-511 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565 ว่า โครงการดังกล่าวจัดโดยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์              FFCD61F9-2F6E-4DFF-B5D5-7AA8FE475499            วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา สู่เส้นทางการเป็นที่ปรึกษา การสอนงาน การเป็นโค้ชหรือวิทยากร ตลอดจนประยุกต์ทักษะสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงตนเองและองค์กรด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทักษะการเป็นที่ปรึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) กิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการและประกวดแข่งขันทักษะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) และรูปแบบปกติ            754824FD-C065-48E1-AB56-D105AC0EA639              ทั้งนี้ ผลการประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายวรรธนัย อธิภัทรพงศ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวภัทรมน ผกามาส มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกนกลักษณ์รสจันทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รางวัลชมเชย นางสาวนิชาภา หวันกะมา และ นายณัฐวุฒิ พรมโสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต           84C260B4-E10D-48C2-9905-1EC625B27785            ผศ.ดร.สุระพรรณ์ กล่าวว่า ทางคณะฯ ได้เชิญ 3 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ปฐกถาหัวข้อเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพภญ.อายุรภา ปริกสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ซีโอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ ดร.พงศ์ปณต พัสระ กรรมการผู้จัดการฯบรรยายพิเศษหัวข้อ ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ “Train the Trainer”

              โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจาก 7 สถาบันการศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน ผลที่ได้จากการดำเนินโครงการฯ ทำให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาทักษะความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และยังเป็นการบริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก ตลอดจนสร้างเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรภายนอก นอกจากนั้น ยังเป็นการผสานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ให้มีกิจกรรมร่วมกันและมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

7CC19BAC-EE08-4D3C-8F61-5C9B8E0E3962

8BF0FF8E-600A-4671-A470-E61EC07069CF

A1F8A0EA-87F8-4015-80CF-7049CD23F87C

296F9813-C0BC-4A17-BFD0-8AB56E879081

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=69896

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us