|

สคร.12 สงขลา เตือน ผู้ทำงานใกล้ชิดลิง หรืออยู่อาศัยแนวชายป่า ระวังไข้มาลาเรียสายพันธุ์ “โนวไซ” แพร่เชื้อจากลิงสู่คนได้ 

7945C45B-99BE-435C-9113-95A0D917E42Bสคร.12 สงขลา เตือน ผู้ทำงานใกล้ชิดลิง หรืออยู่อาศัยแนวชายป่า ระวังไข้มาลาเรียสายพันธุ์โนวไซแพร่เชื้อจากลิงสู่คนได้ 

               สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เตือนผู้ที่ทำงานใกล้ชิดลิงหรืออยู่อาศัยแนวชายป่า  มีโอกาสป่วยเป็นโรคไข้มาลาเรียสายพันธุ์โนวไซ” Plasmodium knowlesi (Pk) ที่ติดต่อจากลิงสู่คน หากมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ หนาวสั่นเหงื่อออกมาก ให้รีบไปพบแพทย์ทันที และแจ้งประวัติการเข้าป่า เพื่อเจาะเลือดตรวจหาเชื้อมาลาเรีย และเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็ว              ข้อมูลจากระบบมาลาเรียออนไลน์ ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยไข้มาลาเรียในปี2565 (ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม 2565 – 3 พฤษภาคม 2565) จำนวน 1,182 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.018 ต่อพันประชากรโดยพบผู้ป่วยแยกตามชนิดของเชื้อ มากที่สุดคือ ชนิดPlasmodium vivax (Pv) จำนวน 1,044 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.32 รองลงมา คือ ชนิดPlasmodium knowlesi (Pk) จำนวน 66 ราย (ร้อยละ 5.58) และชนิด Plasmodium falciparum (Pf) จำนวน 26 ราย (ร้อยละ 2.20)   232ED50B-9610-44AE-82DE-A7F64CC9A416            นายแพทย์เฉลิมพล  โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 พบว่าในปี2565 (ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม 2565 – 3 พฤษภาคม 2565) มีรายงานผู้ป่วยไข้มาลาเรียจำนวน 45 ราย โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดคือ จังหวัดยะลา มีอัตราป่วย 0.034 ต่อพันประชากร (18 ราย) รองลงมาคือ จังหวัดสตูล อัตราป่วย 0.016 ต่อพันประชากร (5 ราย) จังหวัดสงขลา อัตราป่วย 0.012 ต่อพันประชากร (17 ราย) และจังหวัดนราธิวาสอัตราป่วย 0.006 ต่อพันประชากร (5 ราย) ทั้งนี้ จังหวัดตรัง พัทลุง และปัตตานี ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยในปี 2565 ทั้งนี้ พบสัดส่วนของผู้ป่วยแยกตามชนิดของเชื้อ พบว่าเชื้อชนิด Plasmodium vivax (Pv) มีรายงานผู้ป่วยมากที่สุด จำนวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ60 และชนิด Plasmodium knowlesi (Pk) จำนวน 18 ราย (ร้อยละ 40) โดยมีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน 1 ราย (ชนิด Pk) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

            สคร.12 สงขลา ได้มีการเฝ้าระวังผู้ป่วยไข้มาลาเรียมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายกำจัดมาลาเรียของกรมควบคุมโรค สำหรับไข้มาลาเรียชนิด Plasmodium knowlesi (PK) เป็นเชื้อมาลาเรียในลิงที่นำเชื้อมาสู่คนได้ โดยยุงก้นปล่องกัดลิงที่มีเชื้อแล้วมากัดคน แต่ยังไม่เคยมีรายงานการติดเชื้อจากคนไปสู่คน พบมากในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย เชื้อชนิดนี้มีการแบ่งตัวในร่างกายคนได้เร็วและมากกว่าเชื้อชนิดอื่น ทำให้มีอาการคือ ไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ เหงื่อออกมาก โดยในประเทศไทยเริ่มมีรายงานการพบในหลายจังหวัด สำหรับในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 เริ่มมีรายงานผู้ป่วยตั้งแต่ปี 2559 โดยพบผู้ป่วยจำนวนประปราย และเริ่มพบมากขึ้นในช่วง2 ปีที่ผ่านมา ผู้ป่วยไข้มาลาเรีย ชนิด Plasmodium knowlesi (PK) ส่วนใหญ่มีประวัติการเดินทางและพักแรมในป่า หรือทำสวนในบริเวณเชิงเขาที่มีลิงอาศัยอยู่ในพื้นที่            สคร.12 สงขลา เน้นย้ำ สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือผู้ทำงานในป่า นักท่องเที่ยว ควรป้องกันตนเอง โดยไม่ให้ยุงกัด สวมเสื้อผ้าให้มิดชิดทายากันยุง และนอนในมุ้ง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=71711

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us