|

ผู้ตรวจราชการ อว. ลงพื้นที่ มรภ.สงขลา ตรวจติดตามและรับฟังผลการดำเนินงาน  “BCG MODEL”

F5907A22-FE84-4CD5-AAC5-44EBA4B68E76มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับผู้ตรวจราชการ อว. ลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังผลการดำเนินงานตามวาระแห่งชาติ BCG MODEL พร้อมร่วมหารือขับเคลื่อนพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว เกษตรยั่งยืน การจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม  ในบทบาทสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

               เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานตามวาระแห่งชาติ BCG MODEL และ อว. ส่วนหน้า ซึ่งเป็นการตรวจราชการตามนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง เพื่อการขับเคลื่อน แก้ปัญหา และพัฒนาประเทศในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ด้านเกษตรยั่งยืน และ ด้านการจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม ในบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา

E83D2509-6AC3-4C50-8866-95AFBA6BE405             ในการนี้ รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมให้ข้อมูลในประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินภารกิจเชิงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แบบจตุภาคี อาทิ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนต้นแบบ โครงการจัดการขยะด้วยหลัก 3 R โครงการเทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (วิศวกรอาสา) เป็นต้น ซึ่งมรภ.สงขลา ได้ดำเนินการโครงการต่าง อย่างหลากหลายและต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศในการขับเคลื่อนประเทศด้วย BCG MODEL

               นอกจากนั้น ผู้ตรวจราชการ อว. ยังได้ร่วมรับฟังและหารือกับคณะผู้บริหาร มรภ.สงขลาด้านปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินงานของ มรภ.สงขลา ต่อไป

5CDADD56-B48F-4E2D-BABD-0B99086A78B3

E18FB9AC-4B7A-4E71-B0CC-34DDC00683FD

A3214068-4000-4A34-B681-798D2118FFB8

81531686-34B0-43A7-87B8-53BCA208AC74

B73C14B7-D1DE-48F1-A90D-33D664AAC929

ADFD45A1-7F48-4B6E-978D-7B538FB02335

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=71747

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us