|

มรภ.สงขลา ผนึกสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน-ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา ลงนามความร่วมมือศึกษาและพัฒนานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

F265F09C-3F9A-440F-BF08-C2663DC52C09คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ผนึกกำลังสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลาศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา ลงนามความร่วมมือเพื่อการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ มุ่งส่งเสริมด้านวิชาการ งานวิจัย การทำงานในชุมชน การผลิตบัณฑิต

            เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) เพื่อการศึกษาและการพัฒนานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ระหว่าง มรภ.สงขลา กับสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา และ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา ห้องประชุม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการนายสนธิกาญจน์ วิโสจสงคราม ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา และ นางรดา มีบุญ ประธานศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา ร่วมลงนามความร่วมมือ โดยมีตัวแทนหน่วยงานสมาพันธ์ฯ จาก 14 อำเภอ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา (16 อำเภอ) พร้อมด้วยคณาจารย์ของทางคณะฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม            927EF2F1-9A5F-42F9-8BF5-F605D20BE616             รศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา และศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการศึกษาและการพัฒนานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ กับมรภ.สงขลา ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1. เพื่อพัฒนาระหว่างกันโดยการจัดกิจกรรมต่าง ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การวิจัย การพัฒนาและการบริหารจัดการ 2. เพื่อสนับสนุนภารกิจของแต่ละฝ่ายในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร และการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่กัน ตลอดจนความร่วมมือด้านอื่น ที่เกี่ยวข้องต่อไป 3. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ การดำเนินงานในพื้นที่/ชุมชน ร่วมพัฒนานักศึกษา รวมถึงการดำเนินงานด้านวิจัย การผลิตบัณฑิต ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือที่กำหนด

E47957E2-A46C-499F-9768-48BE862C0109

A56E467C-91BA-40B7-95B8-D3B4AB098133

1B96F2BB-C137-46AF-8B0D-79D411F499B1

AEB59E9A-728F-4097-883B-93960F1F3C53

5B8B95B8-98FD-4649-BB63-FB46D10F129C

4D0733EB-C1F4-4F32-A608-5EED60B507A3

7C1BF3E1-10F2-4E67-BEE9-4B6D36F1304F

4FA1B90B-C44E-407E-B46A-9C8EDA771454

13D1935B-39AC-4DD2-B950-8628427BA6E8

0A67705B-CF7C-40FE-B868-AC875664ED66

45F587AC-3E48-4D67-8CD4-C8E0EB1C53BD

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=71934

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us