|

“นิพนธ์” เปิดโครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ” แก้ไขปัญหาเกษตรกรในพื้นที่จ.นราธิวาส พร้อมเร่งยกระดับรายได้เกษตรกร

AA84617D-72B9-40F5-90AA-872A2039E407นิพนธ์เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯแก้ไขปัญหาเกษตรกรในพื้นที่จ.นราธิวาส พร้อมเร่งยกระดับรายได้เกษตรกร

            เมื่อวันที่ 19 ..65 นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายสนั่น  พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  นายจตุรงค์ พรหมวิจิต เกษตรจังหวัดนราธิวาส นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่ พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ให้การต้อนรับ อาคารรื่นอรุณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองสุไหงโกลก อําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส   435A9078-F210-4BAC-89E2-9EEB2278E03D            นายนิพนธ์ กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นโครงการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่ในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุ 50 พรรษาในปี 2545 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ทูลถวาย สมเด็จพระบรมฯ และทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์ โดยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นี้ เป็นรูปแบบของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมกับถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกัน เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ ด้านการเกษตรมาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่สามารถเข้าถึงงานบริการทางวิชาการ            A009A7C4-B289-42B3-A9A2-7922C8ECDB85             และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ ศูนย์บริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับการบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและครบถ้วน โดยภายในงานได้เปิดให้บริการถึง 13 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกหม่อนไหม คลินิกส่งเสริมการเกษตร คลินิกการยางแห่งประเทศไทยและคลินิกสินเชื่อเพื่อเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาพิเศษ เพื่อสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

05EC5231-3914-4B9C-83AB-1420B9326790            นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย ยังได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับบุคคลและครัวเรือนโดยเป็นการสะท้อนถึงตัวชี้วัดในด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ รายได้ การศึกษาเป็นต้น ซึ่งมีการดำเนินการที่สอดคล้องกันกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการเกษตร ยกระดับราคาสินค้าการเกษตร เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ที่จะทำให้เกษตรกรทุกกลุ่มมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้พ้นเส้นความยากจน

8392AA0E-00FD-456A-A284-6B3A4DDB17ED

6B385F8C-3424-4EAB-AF2E-7F500FA2D8FF

596F0201-380A-45F3-8162-CD973F611CEA

3DB5517B-2C6B-4CD3-B3D2-AA7A0E32EDE6

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=71944

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us