|

คณะครุฯ มรภ.สงขลา ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนศ.ครู หลักสูตร 4 ปี ก่อนออกฝึกสอน

D26DC641-7886-45BC-BD9A-D9B9BCE52F84คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ก่อนออกปฏิบัติการสอน มุ่งส่งเสริมความเป็นครู ควบคู่ปลูกฝังแนวปฏิบัติที่ดี

             คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดปฐมนิเทศนักศึกษานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ชั้นปีที่ 1-4 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มรภ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติอธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเตรียมความพร้อมและแนวปฏิบัติที่ดีก่อนออกปฏิบัติการสอน จำนวน 4 รุ่น ในระหว่างวันที่ 5-6 และ 18-19 พฤษภาคม2565 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาปฏิบัติการสอน ตลอดจนส่งเสริมความเป็นครู        73C04BA5-5C65-497C-B2AC-36758DBDA998              ภายในงานมีการบรรยายพิเศษคณบดีพบลูก นักศึกษาโดยผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ การบรรยายเรื่องการปฐมนิเทศกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (หลักสูตร 4 ปี)” วิทยากรโดยอาจารย์วรรณี กองพิธี รองคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การบรรยายเรื่องบุคลิกภาพและการวางตนของครูฝึกสอนวิทยากรโดย ผศ.อดุลย์ หวังจิ อาจารย์ดร.มนตรี เด่นดวง การตรวจบุคลิกภาพ ความพร้อมก่อนออกฝึกฯ (รายกลุ่มห้องเรียนเป็นรายบุคคล) โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตร 4 ปี ของคุรุสภา ที่กำหนดให้นักศึกษาครูต้องมีชั่วโมงฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง

87E3F42F-55BE-4EB4-B5D0-1A9D5DDEFAE8

8E2DF125-F92E-411C-943E-31EE6BA4097B

E9AEEA91-E0A3-4A70-B8DE-C653E84D2FB2

5D0FC93B-83E0-4C3F-8751-C6876BA0480B

0D7661D2-9993-41D9-AA35-47B9C767A073

F50BB3F2-531C-4669-8AD7-EAED3652FA1B

A6B7D736-B9C5-4007-B8B9-F9F9590A6CA6

AC302B95-E779-47C1-95A6-D933D941B71D

F5872CF6-D751-4815-A166-CCC6618D40B8

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=71957

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us