|

สคร.12 สงขลา เชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี

B6D574D9-54A6-4A4E-87A9-A5CF1BD9F40Bสคร.12 สงขลา เชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี

             สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา รณรงค์ ให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ซึ่งให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2565 โดยสามารถขอรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และ สถานพยาบาลเอกชนใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทุกสิทธิการรักษาพยาบาลเพื่อ ลดอัตราเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่

             นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในเขตสุขภาพที่ 12 พบว่าในปี.. 2565 (ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม 2565 – 13 มิถุนายน 2565) ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 219 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วย เสียชีวิต และพบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 125 ราย เพศชาย 94 ราย กลุ่มอายุที่พบ  สูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 – 4 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  5 – 9 ปี, 25 – 34 ปี และ 55 –  64 ปี

CD994354-1149-4C40-A5CB-5E49BEE6858E             ทั้งนี้ อาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือเด็กในปกครอง ร้อยละ 40.18 รองลงมาคืออาชีพนักเรียนและ รับจ้าง ร้อยละ 20.55 และอาชีพเกษตร ร้อยละ 7.76 พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน มกราคมจำนวนผู้ป่วย 56 ราย และจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือจังหวัดนราธิวาส อัตราป่วยเท่ากับ 20.84  ต่อ ประชากรแสนคน รองลงมาคือจังหวัดสตูล, จังหวัดยะลา, จังหวัดตรัง, จังหวัดพัทลุง, จังหวัดปัตตานี และ จังหวัดสงขลา อัตราป่วยเท่ากับ 4.85, 3.57, 3.42, 1.39, 1.25, และ 0.15 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ  

            สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในปีนี้ กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยจะเริ่มรณรงค์ฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2565 ในประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (ให้บริการตลอดทั้งปี) 2.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี 3.ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจหลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน4.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) 6.โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือมีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) และ 7.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้นอกจากนี้ ได้เตรียมวัคซีนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่ด้วย

          ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 นอกจากช่วยลดความรุนแรงของการป่วยและการเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการ เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นจากการติดเชื้อของทั้ง2 โรค และลดอัตราการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่

            นายแพทย์เฉลิมพล กล่าวเพิ่มเติมว่า สคร.12 สงขลา ขอเชิญชวนให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว เข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน และ สถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2565 หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=72544

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us