|

“ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว” อาจารย์ มรภ.สงขลา รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาก วชช.สตูล

3538E4FB-C27A-4589-A9C9-F13C337AB584ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาวอาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาก วชช.สตูล เจ้าตัวขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รางวัลที่ได้ถือเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานเชิงพื้นที่ใน .สตูล ต่อไป

             เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2564 วิทยาลัยชุมชนสตูล (วชช.สตูล) พร้อมทั้งมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดสตูล ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาต่าง ที่ วชช.สตูลเปิดสอน ในการนี้ ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(มรภ.สงขลา) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่นของจังหวัดสตูล ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มอบโดย นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี    

966C6B45-A476-40AF-943B-A9252E573199                ผศ.ดร.อำนาจ กล่าวว่า ที่ผ่านมาตนทำงานวิชาการร่วมกับจังหวัดสตูล ในบทบาทต่าง อาทิ ทำหน้าที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาทางด้านเมืองอัจฉริยะหรือSatun Smart City เป็นคณะกรรมการพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาจังหวัดสตูล (Satun Education Sandbox) คณะกรรมการอนุวิชาการ วชช.สตูล เป็นต้น และยังทำหน้าที่เป็นวิทยากรทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอีกมากมาย เช่น การเป็นวิทยากรอบรมโครงการอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่จัดให้กับประชาชนทั่วไป บุคลากรจากหน่วยงานรัฐ เอกชน และบุคลากรทางการศึกษา โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง และโครงการอบรมตลาดออนไลน์ เป็นต้น

                นอกจากนั้น ยังลงพื้นที่พบปะผู้นำท้องถิ่น เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มากกว่า 10 แห่งในพื้นที่ ตัวอย่างเช่น อบต.ปากน้ำ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อบต.ย่านซื่อ อบต.เกตตรี อบต.ตำมะลัง อบต.เจ๊ะบิลัง อบต.ควนโดน เทศบาลตำบลควนโดน อบต.วังประจัน อบต.ควนกาหลง อบต.ทุ่งนุ้ย อบต.ควนโพธิ์อบต.ปาล์มพัฒนา เพื่อให้ส่วนราชการมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ในด้านต่างๆ เช่น Smart living, Smart government ,Smart Environment, Smart people เป็นต้น โดยได้รับความสนใจและให้การตอบรับจากผู้นำท้องถิ่นเป็นอย่างดี

60465D69-AB4C-4A2C-B774-2A7528CDC944              “การได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานเชิงพื้นที่ต่อไป ซึ่งต้องขอขอบคุณจังหวัดสตูล สถาบันวิทยาลัยชุมชน และ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูล ที่ให้โอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อทดแทนทุนการศึกษารัฐบาลที่ได้ลงทุนให้ตัวผมได้ไปศึกษาจนจบปริญญาเอก ผศ.ดร.อำนาจ กล่าวและว่า

              สำหรับการทำงานต่อจากนี้ ตนเองมีเป้าหมายที่จะพัฒนาประชาชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในทุกๆ กลุ่มอายุ โดยพยายามนำความรู้ที่ทันสมัยไปเผยแพร่ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตอบรมระยะสั้น เมื่อประชาชนได้รับความรู้แล้วก็จะนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปบูรณาการกับการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ และการพัฒนาในด้านอื่น เพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสะดวกสบาย เพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำเนินชีวิต จึงจำเป็นต้องพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

BB2C9ADE-252B-45E2-A740-750AAB5A6EFD

0686BEA2-25BD-49F2-9E61-65FA50341CEF

826CE833-7411-4320-9817-D3F9F2966151

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=72664

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us