|

สถาบันมาตรวิทยาฯ ลงนามความร่วมมือ มรภ.สงขลา-ราชภัฏทั่วประเทศ จัดทำหลักสูตรด้านมาตรวิทยาในรูปแบบ Degree และ Non-Degree 
ควบคู่พัฒนางานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาครัฐ เอกชน

21BA2EB0-A8EA-4789-89BC-DBCEC0E4B4D4สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือ มรภ.สงขลา พร้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จับมือร่วมพัฒนาและจัดทำหลักสูตรด้านมาตรวิทยาในรูปแบบDegree และ Non-Degree ควบคู่พัฒนางานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาให้กับภาครัฐและเอกชน

           เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  (มรภ.สงขลา) ลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยาระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยราชภัฎ 38 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและจัดทำหลักสูตรด้านมาตรวิทยาทั้งรูปแบบ Degree และ Non-Degree ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจหลักสูตรด้านมาตรวิทยา ร่วมกันพัฒนางานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาให้กับองค์กรต่าง ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีศักยภาพตามที่จะทำความตกลงกันต่อไป

207342D8-F365-4D84-ABE7-A9D0E720A7B2สำหรับกรอบแนวทางของความร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันในโครงการต่าง ดังต่อไปนี้

            1. การจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรการอบรมด้านมาตรวิทยา ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งรวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ

            2. การจัดกิจกรรมทางวิชาการอื่น ด้านมาตรวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เพื่อพัฒนาวงการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

           3. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการวัด เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบ

            4. การแลกเปลี่ยนบุคลากรและเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบมาตรวิทยาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

            5. การให้คำแนะนำจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบ แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

             6.การร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการ รวมถึงชุมชน ด้วยการใช้องค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาในการต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม

            7.การร่วมดำเนินการสร้างเครือข่ายร่วมกัน เพื่อการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรจากหน่วยงานวิจัย หรือห้องปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการต่าง ร่วมกันทั้งภายในและต่างประเทศ

             8.การส่งเสริมและสนับสนุนในการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าฝึกงานในสถาบันมาตรวิทยา หรือบริษัทเอกชนในเครือข่ายของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ    

5D3507B6-8C77-4E0A-A2A6-5C423C400ED6

09197C2E-3DC1-4DEC-B0EA-C1C76D7E091C

F887CBDE-B3ED-43B4-A593-4A757C21D763

46D43CBD-3DC1-4C92-9615-A8E047B3C678

            

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=72674

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us