|

มรภ.สงขลา ร่วมเวทีจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงทุกด้าน-สอดรับบทบาทเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

690B3BF7-1185-48C4-BCD7-B2A93977E27Eทีมบริหาร มรภ.สงขลา ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรมนุษย์ หวังใช้เป็นแผนแม่แบบสำหรับจัดทำแผนพัฒนาของตนเอง

             คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ประกอบด้วยผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ดร.นราวดี บัวขวัญรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำทีมคณบดีและผู้อำนวยการสำนักฯ ของมรภ.สงขลา ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (.. 2566 – 2570) และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 ห้องประชุมใบเรือ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)           5BCD77F0-0B44-47DB-9873-95B7E235BB2E              สำหรับวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บริบทการดำเนินงาน และความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ตลอดจนเพื่อรวมพลังของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในอันที่จะสร้างผลกระทบในวงกว้างที่ตอบโจทย์สำคัญประเทศ ซึ่งคณะผู้จัดงานได้เชิญคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ทั้ง 5 แห่ง ร่วมรับฟังทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏในระยะ 5 ปีข้างหน้า และเพื่อระดมสมองกำหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสำคัญ (Key initiative programs) ระดับภูมิภาคของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ ทปอ.         40867524-A036-47E2-B98A-56C086A445AA              ทั้งนี้ ทางคณะผู้จัดงานคาดหวังว่ากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง และตอบโจทย์สำคัญของประเทศ ผ่านการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน รวมถึงศักยภาพที่โดดเด่นในด้านการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนของบริบทโลกประการสำคัญ แผนปฏิบัติการที่จัดทำขึ้นนี้จะเป็นแผนแม่แบบเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง นำไปจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยของตนเอง ส่งผลให้การจัดทำแผนของ มรภ.สงขลา เป็นแผนที่เน้น outcome มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนชุมชนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

AD30E8C3-AD10-4164-8A6E-22AE62D3C40B

0FFD8AE5-FA22-49FC-BAFE-03910B28E7C3

EAEBC449-75B8-40A5-97BB-E5062A7B158F

395DE4D1-4975-4FE0-B903-59D155E54C37

C8AA0D54-412D-41D2-9564-F2C6B96A709F

4AD826A1-2F13-47FF-8211-1D5A1760E7A7

EE0C65AB-4CCF-477F-87FC-114ADC870218

E19C3AC4-97D6-4567-AEB3-19070149D0AF

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=72903

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us