|

คณะครุศาสาตร์ มรภ.สงขลา จัดแถลงข่าว “โครงการค่ายครูเพื่อศิษย์พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน

3A4407FC-D63A-4DE7-98AA-BAF57E8895BA

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เดินหน้ายกระดับคุณภาพการ ศึกษาและพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ของนักเรียนกว่า 60 โรงเรียน ในพื้นที่ 4 จังหวัด เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ให้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและ นักเรียนในโรงเรียนห่างไกล

           เมื่อช่วงสายของวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มีการจัดงานแถลงข่าวโครงการค่ายครูเพื่อศิษย์พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ..2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน พัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของผู้เรียน ผลิตสื่อวิดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเพื่อการพัฒนานักศึกษาครู ให้มีศักยภาพในด้านการจัดการเรียนรู้ เตรียมพร้อมเป็นครูที่มีศักยภาพดีในอนาคตอีกด้วย            

8B3D7BF8-4881-46A9-ABFC-B588482E331B             ผศ.คร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่าจากการดำเนินงานของคณะรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ในปีงบประมาณ ..2562 – 2564 ที่ผ่านมา คณะทำงานมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการอ่านการเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาครูผู้สอนทั้งด้านวิชาการ และการสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน มีการจัดค่ายวิชาการ และเดิมเต็มเนื้อหาด้านการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

               จนนำมาสู่โครงการค่ายครูเพื่อศิษย์ พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนในปีงบประมาณ ..2565 ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียนเพื่อสนองพระบรมราโชบายของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของแต่ละโรงเรียนสำหรับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ มีจำนวน 62 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ของ .สงขลา พัทลุง สตูล และตรัง แบ่งเป็น โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 44 โรงเรียน, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 15 โรงเรียน และโรงเรียนกองทุนการศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน โดยในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 จะมีพิธีเปิดโครงการค่ายครูเพื่อศิษย์พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนอย่างเป็นทางการ พร้อมปล่อยคาราวา รถตู้คณาจารย์ครู นักศึกษาครู และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการยังโรงเรียนต่างๆ ทั้ง 62โรงเรียน

6ABFD97F-BCE8-4FD1-94B3-283E15DB2BC5

D3B78DB6-5B71-414E-B367-27C1085EDD5D

8757C3C3-FBC4-4A6B-B0BB-FEA4B9C85F35

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=73287

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us