|

กองพลพัฒนาที่ 4 จับมือ “เกษตร” มรภ.สงขลา จัดค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

7FC462B9-DF16-4319-9C69-FF839D459403กองพลพัฒนาที่ 4 จับมือคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา จัดค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หวังสร้างจิตสำนึกความรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบันครอบครัว ฝึกความมีวินัยในการอยู่ร่วมกัน ควบคู่ปลูกฝังความมีจิตสาธารณะต่อสังคม ประเทศชาติ

           เมื่อวันที่ 29 -31 กรกฎาคม 2565 กองพลพัฒนาที่ 4 ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565 ห้องขุนพลแก้ว 1 ค่ายรัตนพล .คลองหอยโข่ง .สงขลา โดยมี พล..สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 และรศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตร ทล.. สาขาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร วท.. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ทล.. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ทล. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้        B7511E69-3904-464A-82E5-2CE5B7D4B702              สำหรับโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานของชีวิต ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ความรักชาติ สามารถนำไปพัฒนาในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และเพื่อให้เยาวชนได้รับการฝึกความมีวินัยในการอยู่ร่วมกัน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนปลูกฝังความมีจิตสาธารณะต่อสังคม ส่วนรวมและประเทศชาติ ทำให้เกิดการเสียสละแบ่งปันหรือความรับผิดชอบต่อสังคม     44A413C0-2326-4D6A-A3A4-CD0D978AF6F6           กิจกรรมต่าง ที่จัดขึ้น อาทิ กิจกรรม Ice Breaking (ละลายพฤติกรรม) บรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทย/การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การแสดงย้อนประวัติศาสตร์ชาติไทย ชุดขุนศึก 43 โดย .พัน.402 พล.พัฒนา 4 การเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ 4 ศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้ตอนล่าง ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้ตอนล่าง เยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามรอยพ่อฯ บรรยายให้ความรู้การดำเนินการตามแนวทางศาสตร์พระราชาฯ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน (วัด/มัสยิด) การนั่งสมาธิ ฝึกจิตใจให้สงบ เยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ฟาร์มตัวอย่างขนาดเล็ก โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ อบรมการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ฯ ระดมความคิดตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมายฯ(Workshop) และแถลงผลประยุกต์เพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและขยายผลกับเพื่อนในสถาบันการศึกษาของตนเองและครอบครัว การทดสอบกำลังใจโดยกระโดดหอสูง 34 ฟุต และไต่หน้าผาจำลอง เป็นต้น           864BCE0D-5F7D-4818-BBA2-796A434266D3

              ทั้งนี้ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565 พร้อมกันนี้ ..พิเชษฐ์ ชุติเดโช เสนาธิการ กองพลพัฒนาที่ 4 และ ดร.มงคล เทพรัตน์คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ร่วมมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 25 คน

FE3A81FA-3838-4935-ADD8-3CBC7A7A7024

B8318EF6-C8F5-4C1F-8C80-73BED52F2BBA

DB9BA37F-2972-43D8-8F32-BAEE4CF830DE

BB21811E-8759-4453-9E37-4BB68C9399AB

EF31CB5F-6B37-4D66-A800-7221FA8B1EB9

E254D3F8-6D6E-4B23-80E5-69B2F34A3284

B2DBF2A5-FDBF-4215-BB3C-9D524FC86D23

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=73602

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us