|

กรมประมง ผนึก CP-TRUE สร้างปะการังเทียม พร้อมส่งมอบชุมชนสงขลา – นราธิวาส สนองพระราชเสาวณีย์ “สมเด็จฯ พระพันปีหลวง”

70415928_2179627625668341_8908087245093732352_n

กรมประมง ลงพื้นที่ จ.สงขลา ผนึกกำลัง CP-TRUE สร้างปะการังเทียม 1,000 แท่ง ส่งมอบชุมชนสงขลา และนราธิวาส สนองพระราชเสาวณีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย เลี้ยงตัววางไข่ และหลบภัยของสัตว์น้ำ สร้างจิตสำนึกหวงแหนในทรัพยากรพื้นถิ่นของตน เพื่อให้ลูกหลานไทยได้มีสัตว์น้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืน

วันนี้ (12 ก.ย. 62) ที่ บริเวณสวนป่าทักษิณ (บริเวณชายฝั่งทะเลตลาดประชารัฐบ่อตรุ) อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา พลเรือตรี ภูมิพันธ์ นิลกำแหง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ประมงจังหวัดสงขลา นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมส่งมอบปะการังเทียม จำนวน 1,000 แท่ง ให้กับผู้แทนชุมชนประมงจังหวัดสงขลา และนราธิวาส ภายใต้ความร่วมมือการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟู การประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 1 ล้านตัว และลงเรือไปร่วมสังเกตการณ์การจัดวางปะการังเทียมบริเวณชายฝั่งทะเลตำบลบ่อตรุ

70281794_458274861426348_899719253928706048_n

ทั้งนี้ จากข้อตกลงภายใต้ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืนนั้น เป็นไปตามภารกิจของกรมประมงตามมาตรา 12 ของพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการบริหารจัดการด้านการประมงโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ซึ่งการจัดสร้างปะการังเทียมถือเป็นเครื่องมือทางการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนสามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์แหล่งทำการประมงและสร้างอาชีพให้กับชาวประมงพื้นบ้านได้จริง

70393363_2628053943880293_2988495616729939968_n

นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า การจัดวางปะการังเทียมร่วมกับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท ทรูคอร์ปอเชั่น จำกัด (มหาชน)และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี 2560 โดยมีการจัดวางปะการังเทียมที่ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยใช้วัสดุแท่งคอนกรีต ขนาด 1.5×1.5×1.5 เมตร จำนวนรวม 1,000 แท่ง ภายหลังการจัดวางปะการังเทียมไปแล้ว 2 ปีผลกรประเมินพบว่ามีสัตว์น้ำหน้าดิน หรือสัตว์น้ำชนิดเกาะติดขนาดใหญ่บนผิวปะการังเทียม จำนวน 12 ชนิด ปลา 35 ชนิด ซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจ 22 ชนิด เช่น ปลาเก๋า ปลากะพง ปลาอินทรี เป็นต้น ส่วนสัตว์น้ำที่จับได้โดยเครื่องมือประมงพื้นบ้านมีจำนวน 181 ชนิด เป็นปลา 128 ชนิด ปู กุ้ง กั้ง หมึก และอื่น ๆ รวม 53 ชนิด การเพิ่มขึ้นและความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์น้ำเหล่านี้จะส่งผลให้ชุมชนประมงมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำประมงพื้นบ้านไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าการพื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยการจัดวางปะการังเทียมนั้นมีความเหมาะสม

70146511_907605169603379_3387458298541244416_n

สำหรับการจัดวางปะการังเทียมในวันนี้ (12 ก.ย. 62) เป็นการจัดสร้างปะการังเทียมแหล่งเล็ก ใช้วัสดุแท่งคอนกรีตขนาด 1.5x 1.5×1.5 เมตร นำไปจัดวางเพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ จำนวน 2 แหล่ง 2 จังหวัด ได้แก่ แหล่งที่ 1 ใช้ปะการังเทียมจำนวน 500 แท่ง พร้อมทุ่นลอย 3 ทุ่น จัดวางบริเวณทะเลหน้าชายฝั่งตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ครอบคลุมพื้นที่ 0.32 ตารางกิโลเมตร และแหล่งที่ 2 ใช้ปะการังเทียม จำนวน 500 แท่ง พร้อมทุ่นลอย 4 ทุ่น จัดวางบริเวณทะเลหน้าชายฝั่งตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ครอบคลุมพื้นที่ 0.005 ตารางกิโลเมตร ซึ่งทั้ง 2 พื้นที่มีการประกอบอาชีพประมงพื้นบนเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการจัดวางปะการังเทียมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดผลดีแก่การทำประมงชายฝั่งอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทั้งจังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส มีการจัดสร้างปะการังเทียมจังหวัดละ 7 แหล่ง และในอนาคตหากชุมชนประมงมีความต้องการก็จะมีการดำเนินการเพิ่มเติมขึ้นอีก

70081250_2519558104997267_8291547399877296128_n

นายวิชาญ กล่าวอีกว่า การจัดสร้างปะการัวเทียมนั้น กรมประมงได้ดำเนินการตามพระราชเสาวณีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย เลี้ยงตัววางไข่ และหลบภัยของสัตว์น้ำ โดยเริ่มจัดสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 อย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน กรมประมงได้ดำเนินการจัดสร้างปะการังเทียม เพื่อให้เป็นแหล่งทำการประมงในพื้นที่ 20 จังหวัดชายทะเล รวม 584 แหล่ง ครอบคลุมพื้นที่ 2,063.13 ตารางกิโลเมตร ซึ่งผลการจัดสร้างพบจำนวนประชากรสัตว์น้ำเพิ่มจำนวนมากขึ้น มีสัตว์น้ำในอดีตที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจแล้วหายไปได้กลับมามีขึ้นอีกมากมาย พร้อมฝากถึงพี่น้องชาวประมงทุกว่าขอให้ใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ให้รัก และหวงแหนในทรัพยากรพื้นถิ่นของตน เพื่อให้ลูกหลานไทยได้มีสัตว์น้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืน

69858309_452732032002310_6212939767286333440_n

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา รายงาน 12 ก.ย. 62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=46187

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us