|

รมช.เกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมสถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์ – สถานีวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.

83963794_2417355158373039_993841190182846464_n

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เยี่ยมชมสถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์ และสถานีวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. แหล่งความรู้การเลี้ยงโคเนื้อ และแพะเนื้อ เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มทางเลือกแก่เกษตรกรภาคใต้ หลังประสบปัญหาความผันผวนของราคายางพารา และปาล์มน้ำมัน

วันนี้ (20 ม.ค. 63) นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมสถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์ และสถานีวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นแหล่งให้ความรู้แก่นักศึกษา รวมทั้งเกษตรกรที่สนใจการเลี้ยงโคเนื้อ และแพะเนื้อ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมผู้บริหารของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูล

82486515_2417371765038045_2119040145477861376_n

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ เพื่อติดตามความพร้อมของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเป็นหน่วยงานร่วมสนับสนุนการผลิตโคเนื้อ และแพะเนื้อ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ และแพะเนื้อเป็นอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรภาคใต้ ซึ่งประสบกับปัญหาความผันผวนของราคายางพารา และปาล์มน้ำมัน การลดพื้นที่ปลูกยางพารา หรือการขยายระยะปลูกปาล์มน้ำมัน เพื่อปลูกหญ้าพืชอาหารสัตว์ กระถิน แค หม่อน และมันสำปะหลัง สำหรับเป็นใช้เป็นอาหารโค และแพะ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ภาคใต้มีวัตถุดิบอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น ลดการพึ่งพิงการนำเข้าจากนอกพื้นที่ รวมทั้งการนำมูลกลับมาใช้เป็นปุ๋ยคอก หรือนำไปเลี้ยงไส้เดือน เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร อีกทั้งยังสอดคล้องนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการสร้างเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน หรือ Circular Economy อีกด้วย

83401067_2417353911706497_2940206135484874752_n

สำหรับหน่วยงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่คณะฯ เข้าเยี่ยมชม ประกอบด้วย สถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์นาทวี ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ 325 ไร่ เดิมเป็นสถานีฝึกปฏิบัติงานโคนมของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาในปี พ.ศ.2552 ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นหน่วยผลิตโคเนื้อ เพื่อการฝึกงานนักศึกษา และผลิตรายได้ ปัจจุบันมีโคเนื้อ จำนวน 120 ตัว และอีกสถานที่หนึ่งคือ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ซึ่งมีภารกิจในด้านการวิจัยและพัฒนาพันธุ์แพะ เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจในภาคใต้ รวมทั้งศึกษา และวิจัยแพะ รวมทั้งผลิตแพะให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อมอบถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรในภาคใต้ ปัจจุบันมีแพะ จำนวน 450 ตัว เป็นแม่พันธุ์ จำนวน 250 ตัว และพ่อแม่พันธุ์แพะของมูลนิธิชัยพัฒนาอีกจำนวน 56 ตัว โดยการดำเนินงานบางส่วนได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกรมปศุสัตว์

82361475_2417351478373407_3685859251739164672_n

อย่างไรก็ตาม สำหรับแนวทางการดำเนินการผลิตโคเนื้อ และแพะเนื้อในครั้งนี้ จะเน้นการเพิ่มจำนวนโคเนื้อ และแพะเนื้อต้นน้ำเป็นหลัก ขณะที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะทำงานร่วมกับหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ในการคัดเลือกเครือข่ายผู้เลี้ยงมาร่วมการผลิตโคเนื้อ และแพะเนื้อต้นน้ำ กลางน้ำ และปลาย การให้ความรู้ และนวัตกรรมในการผลิตอาหารโคเนื้อ และแพะเนื้อ การดูแลสุขภาพขั้นปฐมภูมิ การวางระบบ GAP ฟาร์ม และร่วมกับภาคเอกชนในการจัดการตลาดต่อไป

82358569_2417347848373770_4788670913342078976_n

83701475_2417353898373165_6696052235794644992_n

82394529_2417350855040136_8329237752239357952_n

82469416_2417349575040264_4958544295897333760_n

83308425_2417349268373628_5581744802166210560_n83545025_2417348968373658_2331682412934725632_n

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว-สวท.สงขลา

โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ-KTSLive 20 ม.ค. 63

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=51433

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us